Telefon: 05 7000 720

Nahajate se tukaj

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o zavodu

Naziv javnega zavoda

Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna (v nadaljevanju: zavod)

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo PostojnaSEDEŽ: Prečna ulica 4, PostojnaMATIČNA ŠTEVILKA:  5779197DAVČNA ŠTEVILKA: SI44498403ŠIFRA UPORABNIKA: 27855ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100-6030278573TELEFON, FAX: 05 7000 720, 05 7204 009SPLETNA STRAN: www.bolnisnica-po.siUSTANOVITELJ: Vlada RSDATUM USTANOVITVE: 1993

DEJAVNOSTI:

 • bolnišnično zdravstvena dejavnost (N 85.110)
 • specialistična izven bolnišnična  dejavnost (N 85.122)
 • samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki (N 85.141)
 • dejavnost lekarn (G 52.310)
 • gospodarska dejavnost, ki je namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen (dejavnost menz (H 55.510), priprava in dostava hrane (catering) (H 55.520), dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic (O 93.010)
 • drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n. (M 80.422).

ORGANI ZAVODA:

 • svet zavoda
 • direktor
 • strokovni svet
 • disciplinska komisija

Odgovorna uradna oseba

Direktor zavoda: Aleksander Merlo, dr. med., spec. gin. in por.

Datum prve objave kataloga

julij 2005

Datum zadnje spremembe

januar 2013

Spletni naslov, kjer je katalog dostopen:

www.bolnisnica-po.si

Druge oblike kataloga

Poleg elektronske različice, ki jo najdete na zgornjem spletnem naslovu, je na sedežu Bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo Postojna, Prečna ulica 4, Postojna, v tajništvu zavoda dostopen tudi v pisni obliki.

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja

2.a Organigram in podatki o organizaciji  zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda

Bolnišnica Postojna je specialna bolnica za ginekologijo in porodništvo. Pokriva območje bivših občin Sežana, Ilirska Bistrica, Postojna in Cerknica. V večjem številu prihajajo pacientke še iz občin Ajdovščina, Logatec, Idrija, Ribnica in Ljubljana, posamezne pa iz cele Slovenije, kakor tudi iz sosednjih držav. Letno obravnavamo okoli 5000 bolnic in porodnic.V bolnišnici je bolnicam, nosečnicam in otročnicam na voljo 54 postelj. Poleg njih imamo še 4 porodne postelje in 4 postelje v sobi za intenzivno nego ter 28 postelj za zdrave novorojenčke, 4 inkubatorje in 4 ogrevalne posteljice za nego novorojenčkov in nedonošenčkov.

Organigram zavoda

Vodstvo

Direktor zavoda:

Aleksander Merlo, dr. med., spec. gin. in por.Direktor zavoda je tudi strokovni vodja.e-naslov: info@bolnisnica-po.si

 

Marjeta Segel Bizjak, MBA, pomočnik direktorjae-naslov: marjeta.stegel-bizjak@bolnisnica-po.siJana Čelhar, pomočnik direktorja za področje zdravstvene negee-naslov: jana.celhar@bolnisnica-po.si

Marko Mugoša, dr. med., spec. gin in por., vodja porodnega oddelka

e-naslov: info@bolnisnica-po.si

Ilija Tašev, dr. med., spec. gin. in por., vodja ginekološkega oddelkae-naslov: info@bolnisnica-po.si

Robert Likar, dr. med., spec. gin. in por., vodja ambulantne dejavnostie-naslov: likar.robert@bolnisnica-po.si

Petra Bratina, dr. med., spec. pediater, vodja otr. oddelkae-naslov: info@bolnisnica-po.si

Sergij Grmek, dr. med., spec. anest., vodja anestezijee-naslov: info@bolnisnica-po.si

 

Zdravniki:

Aleksander Merlo, dr. med., spec. gin. in por.

Marko Mugoša, dr. med, spec. gin. in por.

Ilija Tašev, dr. med., spec. gin. in por.

Robert Likar, dr. med., spec. gin. in por.

Črtomir Knap, dr. med., spec. gin. in por.

Petra Bavčar, dr.med., spec.gin. in por.

Zlatko Lazić, dr.med., spec.gin. in por.

Mojca Kermavnar, dr.med., speializant gin. in por.

Sergij Grmek, dr. med., spec. anest.

Bojan Petrović, dr. med., spec. anest

Franko Krbavčič, dr.med., spec.anest.

mag.Petra Bratina, dr. med., spec. ped.

Petra Nabergoj, dr.med., spec.ped.

Mojca Kraševec, mag. farm., vodja lekarne

Organizacija

Bolnišnica obsega naslednje oddelke oziroma dejavnosti:

 • Porodni oddelek z oddelkom za novorojenčke,
 • Ginekološki oddelek z oddelkom za patološko nosečnost,
 • Operacijski in porodni blok z enoto za intenzivno zdravljenje.

Specialistične ambulantne dejavnosti:

 • Dispanzer za žene,
 • Specialistično ginekološka ambulanta,
 • Center za sodobno zdravljenje neplodnosti para,
 • Medicinska genetika

V okviru bolnišnice delujejo še:

 • Ambulanta za ultrazvok,
 • Ambulanta za novorojence, rizične otroke in ultrazvočni pregled kolkov,
 • Ambulanta za predoperativno pripravo in terapijo bolečine,
 • Ambulanta za kolposkopijo.

Poleg bolnišnične dejavnosti delujejo na nivoju bolnišnice:

 • lekarna
 • strokovne službe
 • vzdrževanje
 • kuhinja
 • pralnica.

2.b Pristojna oseba (uradna oseba po ZDIJZ)

Direktor zavoda

Aleksander Merlo, dr. med., specialist ginekologije in porodništvo, direktorinfo@bolnisnica-po.sitel.  05 720 40 08fax. 05 720 40 09

2.c Državni predpisi

2.d Predpisi EU

Predpisi so dostopni na portalu EUR-Lex

2.e Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Poročila o delu

 • Kazalniki kakovosti

Informacije o pregledih in posegih

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov

 • Postopki na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), v katerih odloča zavod
 • Postopki na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaj (ZDIJZ), v katerih odloča zavod
 • Postopki na podlagi Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP), v katerih odloča zavod
 • Postopki na podlagi Zakona o medijih (Zmed)

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 • Osnovna medicinska dokumentacija (IVZ 1)

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 • Bolnišnični informacijski sistem
 • Lekarniški informacijski sistem
 • Računovodski informacijski sistem
 • Evidenca izrabe delovnega časa
 • Kadrovska evidenca
 • Spletne strani zavoda

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 • Podatki o pomembnejših dogodkih, odločitvah in novostih v zavodu

(informacije so dostopne na spletnih straneh zavoda)

 • Statut javnega zavoda Bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo Postojna in drugi splošni akti zavoda
 • Poslovna poročila zavoda
 • Finančni načrti zavoda
 • Kazalniki kakovosti
 • Informacije o javnih naročilih

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja, s katerimi zavod razpolaga

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Neposredni dostop

Osebno v prostorih zavoda

Določene informacije javnega značaja so na voljo na oglasnih deskah in v brošurah.

Po elektronski poti

Dostop do nekaterih informacij javnega značaja je mogoč na internetu, na spletnih straneh zavoda.

Dostop na podlagi posebne zahteve

Informacije javnega značaja, ki niso neposredno dostopne v prostorih zavoda ali na svetovnem spletu,  bomo posredovali na podlagi zahteve za dostop do informacij javnega značaja ali njihovo ponovno uporabo. Zahtevo se lahko vloži osebno v prostorih zavoda, po telefonu, po pošti ali po elektronski pošti.

Ob pozitivno rešeni zahtevi bomo omogočili dostop do informacije javnega značaja, tako da jo bomo dali na vpogled ali pa zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis oziroma omogočili ponovno uporabo.

Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ali ponovno uporabo lahko zavrnemo, če se zahteva nanaša na podatke, ki so kot izjema določeni v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. V teh primerih lahko zavod prosilcu skladno z določbami zakona omogoči delni dostop oz. delno ponovno uporabo.

Osebno v prostorih zavoda

Dostop do informacije javnega značaja ali ponovno uporabo se lahko zahteva osebno v prostorih Bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo Postojna, Prečna ulica 4, Postojna pri osebah, pooblaščenih za dostop do informacij javnega značaja, ustno ali pisno.

Neformalna zahteva (ustna zahteva)

Za dostop do informacij javnega značaja ali ponovno uporabo se lahko zglasite v tajništvu bolnišnice vsak dan od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro v Bolnišnici za ženske bolezni in porodništvo Postojna, Prečna ulica 4, Postojna.

Zahteva neposredno na zapisnik

Zahtevo za dostop ali ponovno uporabo informacij javnega značaja lahko vložite ustno na zapisnik v zavodu. V tem primeru se bo vaša zahteva štela za pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja oz. ponovno uporabo. Zahtevo lahko podate ustno na zapisnik kadarkoli od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro v Bolnišnici za ženske bolezni in porodništvo Postojna, Prečna ulica 4, Postojna.

Pisna zahteva

Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ali ponovno uporabo lahko pošljete po pošti na naslov: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna, Prečna ulica 4, Postojna, s pripisom »zahteva za dostop do informacij javnega značaja« oz. »zahteva za ponovno uporabo informacij javnega značaja« ali oddate osebno na zavodu kadarkoli od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro.

Preko telefona (neformalna zahteva)

Podobno kot pri ustni zahtevi lahko zahtevate informacijo javnega značaja ali ponovno uporabo tudi preko telefona v tajništvu (tel. št. 05 720 40 08). Če boste zahtevo podali telefonsko, je potrebno izrecno navesti, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja.

Po elektronski pošti

Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ali ponovno uporabo lahko podate tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@bolnisnica-po.si. Zahteva se lahko poda kot pisna zahteva ali kot enakovredna ustni zahtevi.

Elektronska zahteva, enaka ustni zahtevi

Zahtevo lahko podate elektronsko na uradni elektronski naslov zavoda. Če vaše elektronsko sporočilo ni varno elektronsko podpisano ali če v njem izrecno ne navedete, da želite, da se zahteva obravnava kot pisna zahteva, bo zavod obravnaval vašo zahtevo kot ustno zahtevo (neformalna zahteva).

Elektronska pisna zahteva

Po elektronski poti lahko oddate tudi pisno zahtevo. Priporočamo, da takšno zahtevo varno elektronsko podpišete. Pri tem morate upoštevati določbe Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Če ne razpolagate z digitalnim kvalificiranim potrdilom, lahko zahtevo oddate tudi brez elektronskega podpisa in v njej izrecno navedete, da želite, da se vaša zahteva obravnava kot pisna zahteva.

Delni dostop

Če boste zahtevali vpogled v dokument ali njegov del, ki vsebuje informacije iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaj (ZDIJ), vam bomo vseeno poskusili ugoditi in vam omogočiti vsaj delni vpogled. Tako bomo pripravili kopijo dokumenta, pri čemer bomo tiste dele, do katerih vam v skladu z zakonsko določenimi izjemami ne smemo dovoliti dostopa, izločili iz dokumenta na način, da jih bomo prečrtali, fizično odstranili, trajno prekrili ali drugače naredili nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki. Če gre za dokument v elektronski obliki, pa bomo informacijo zbrisali, kodirali, blokirali, omejili ali drugače napravili nedostopne. Vse to bomo storili v primeru, če s tem ne bomo ogrozili zaupnosti dokumenta.

Dostop ljudi s posebnimi potrebami

Po svojih najboljših močeh bomo zagotovili informacije v obliki in na način, ki bo primeren tudi za ljudi s posebnimi potrebami.

4. Stroškovnik, cenik in pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Za posredovanje informacij javnega značaja v obliki prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa se lahko zaračuna materialne stroške posredovanja v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja na podlagi stroškovnika.

Za ponovno uporabo informacij javnega značaja se zaračunajo stroški skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja na podlagi stroškovnika.

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov

 • Vpogled v dokumentacijo ponudnikov pri razpisih v postopkih javnega naročanja
 • Cenik zdravstvenih storitev za samoplačnike
 • Informacije o izplačilih